Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Son yıllarda, Kamu Görevlilerinin yolsuzluğunu yasaklayan yasaların oluşturulması uluslararası düzeyde artış göstermektedir ve birçok ülke, uluslararası yolsuzluğu veya daha doğrusu, kendi yetki alanlarındaki kuruluşlar tarafından diğer ülkelerdeki Kamu Görevlilerinin yolsuzluğunu suç sayan yasalar çıkarmıştır. Birçok ülkede ayrıca özel taraflar arasında rüşveti yasaklayan yasalar vardır.
S&Q MART ve S&Q MART Personeli, uluslararası alanda ve dünyanın her yerinde faaliyet gösteren çok uluslu bir kuruluş olarak, No. 22 Şubat 2010 tarihli 27501:

 • • Şeffaflığı Artırma ve Yolsuzlukla Mücadeleyi Güçlendirme Stratejisi (2010-2014);

ayrıca, aşağıdakiler gibi, Kamu Görevlilerinin yolsuzluğunu ve özel taraflar arasındaki yolsuzluğu yasaklayan uluslararası sözleşmeleri onaylayan yasalar da dahil olmak üzere diğer birçok ülkenin yasalarına tabidir:

 • • Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Yetkililere Rüşvet Verilmesiyle Mücadeleye İlişkin OECD Sözleşmesi;
 • • Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi;
 • • Yolsuzluğa Karşı Avrupa Komisyonu Sözleşmeleri;
 • • Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA);
 • • Birleşik Krallık'ta yayınlanan Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UKBA);
 • • sonraki değişiklikler ve eklemeler.

Yürürlükteki Yolsuzlukla Mücadele Kanunlarına ve özel şahıslar ile Kamu Görevlileri arasında yolsuzluğun yasaklanmasına uymak için S&Q MART, aşağıdaki Uyum Politikasını uygulamaya koymuştur.

 

Kapsam


Bu politika beyanı, Davranış Kurallarının geri kalanını tamamlar ve birlikte okunmalıdır. Bu politika beyanı, S&Q MART'ın dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren satıcıları, tedarikçileri, temsilcileri, yüklenicileri, taşeronları ve acenteleri dahil olmak üzere S&Q MART'ın tüm operasyonları için geçerlidir.

 

Uyumluluk Taahhüdü

S&Q MART, bağlı ortaklıkları ve diğer bağlı şirketleri (topluca “S&Q MART”), faaliyetlerinde yukarıda listelenen tüm geçerli yasalara uymayı taahhüt eder.


Ayrıca, S&Q MART sadece bu yasal gerekliliklere uymayı değil, aynı zamanda işini yüksek düzeyde dürüstlük ve bütünlük içinde yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu taahhütler ve beklentiler, S&Q MART İş Yapma Kurallarında kapsamlı şekilde belirtilmiştir. İş Ahlakı ve Etik Kuralları ve bu politika beyanı da dahil olmak üzere ilgili politika ve prosedürleri kapsar (topluca “Uygun Davranış Kuralları”).

Uygun Davranış Kurallarında belirtildiği gibi, S&Q MART'ın her yetkilisi, yöneticisi, çalışanı ve iş ortağının, S&Q MART adına sorumluluklarını yerine getirirken ve yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak iyi niyet ve dürüstlük içinde kurallar ve düzenlemelere uygun hareket etmesi beklenir.


Tüm çalışanların, yasa dışı veya uygunsuz davranış belirtilerini uygun şekilde bildirmeleri beklenir.


S&Q MART, S&Q MART'ın iş ortaklarının kendileri için geçerli olan Davranış Kurallarına uymasını sağlamak için prosedürler uygulayacaktır. Bu Davranış Kurallarında belirtilen standartlara uymayan herhangi bir çalışan, iş akdinin feshi de dahil olmak üzere ihlalin niteliği ışığında disiplin cezasına çarptırılabilir.


Bu politika düzenli olarak gözden geçirilecek ve zaman zaman güncellenebilir.

 

Rüşvet ve Yolsuzluğa Karşı Politika


Rüşvet ve yolsuzluğun herhangi bir türü ve uygulaması yasak olup, bu S&Q MART’ın sürekli politikasıdır. Devlet görevlileri, müşteriler, tedarikçiler ve ticari ortamdaki diğer kurum ve kuruluşları içeren rüşvet ve komisyonların verilmesi özellikle yasaklanmıştır.


Buna göre, ne S&Q MART ne de herhangi bir Temsilcisi, başka herhangi bir kişi veya kuruluşa, alıcıyı etkilemek, alıcıyı görevlerini ihlal etmeye teşvik etmek, S&Q MART için uygunsuz bir avantaj sağlamak veya alıcıyı geçmişteki davranışları için uygunsuz bir şekilde ödüllendirmek için, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir mali veya farklı türden avantaj sağlayamaz veya değerli herhangi bir şey teklif edemez, vaat edemez, ödeyemez, veremez veya vermek üzere yetkilendiremez.


Bu politikaya tabi olan hiç kimse, S&Q MART'ın iş kaybıyla sonuçlansa bile, bu tür bir menfaati, avantajı veya ödülü teklif etmeyi, vaat etmeyi, ödemeyi, vermeyi veya yetkilendirmeyi reddetmesi nedeniyle olumsuz sonuçlara maruz kalmayacaktır.


Ayrıca, hiçbir S&Q MART yöneticisi, memuru, çalışanı, temsilcisi veya diğer görevlisi, S&Q MART'a karşı görevlerini ihlal etmesi karşılığında veya farklı uygunsuz bir kişisel fayda sağlamak amacıyla, herhangi bir kişiden/kuruluştan teşvik veya ödül veya farklı değerli bir şey talep edemez, alamaz veya almayı kabul edemez.

 

Tanımlar


Bu politikanın amaçları doğrultsunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

 • • "Şirket Temsilcisi" herhangi bir S&Q MART direktörü, yetkilisi, hissedarı, üyesi, yöneticisi veya çalışanı veya S&Q MART adına hareket eden herhangi bir aracı, danışman, temsilci ile diğer aracılar, tedarikçi, satıcı, distribütör, ittifak veya ortak girişim anlamına gelir;
 • • “Devlet Memuru” Devlete ait veya devlet tarafından kontrol edilen bir şirketin çalışanı, uluslararası bir kamu kuruluşunun çalışanı, siyasi parti, parti yetkilisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir hükümetin veya herhangi bir departmanının, ajansının veya aracısının herhangi bir memuru veya çalışanı veya göreve aday olan herkes ve bir hükümet veya herhangi bir departman, ajans veya aracı için veya onlar adına resmi bir sıfatla çalışan herkes ile bir ülke, kamu kurumu veya kamu teşebbüsü için veya onlar adına kamu görevi yapan herkes. Kamu Görevlileri örnekleri şunları içerir: ulusal petrol şirketlerinin veya diğer devlete ait işletmelerin çalışanları, kraliyet ailelerinin üyeleri, ordu mensupları, devlete ait üniversitelerin çalışanları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu ile göçmenlik ve gümrük yetkilileri. Kamu Görevlileri, federal, eyalet, il, ilçe, belediye veya diğer düzeyde olsun, tüm düzeylerdeki ve tüm yetki sınırlarındaki hükümet yetkililerini içerir;
 • • Bu politikada referans edilen “finansal veya farklı faydalar veya değerli herhangi bir şey ve benzerleri” sadece nakit ve nakit benzerlerini değil, aynı zamanda hediyeler, eğlence, seyahat masrafları, konaklama ve maddi veya manevi değeri olan diğer her türlü şeyi içerir;
 • • "işi elde etmek veya işi devam ettirmek veya uygunsuz bir avantaj sağlamak" bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerir: Bir teklifte tercihli muamele görmek, vergi veya gümrük vergilerinde indirim sağlamak, düzenlemelerde lehte bir değişiklik elde etmek, yerel kurallara uyulmama konusunda tolerans sağlamak, veya diğer avantaj veya ayrıcalıklı muameleye tabi olmak. Elde edilecek veya devam ettirilecek iş veya uygunsuz avantajın mutlaka bir sözleşme içermesi gerekmez.

Yasak Davranış Örnekleri
Aşağıdaki faaliyetlerde bulunma, tüm Şirket temsilcilerine, her zaman kesinlikle yasaklanmıştır:
o Kamusal nitelikte, veya
o bir işle bağlantılı,
o bir kişinin istihdamı sırasında gerçekleştirilen veya
o bir kişi (kurumsal veya tüzel kişiliği olmayan) tarafından veya onun adına gerçekleştirilen;
işlerle ilgili başka bir kişiye aşağıdaki amaçlara ulaşmak için finansal veya başka bir avantaj teklif etmek, vaat etmek veya vermek:
o bir işlevi veya faaliyeti uygunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere bir kişiyi teşvik etmek veya
o bir işlevi veya faaliyeti uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi nedeniyle bir kişiyi ödüllendirmek,
o Kamusal nitelikte, veya
o S&Q MART'ın işleriyle bağlantılı,
o S&Q MART veya bağlı kuruluşları, acenteleri, temsilcileri veya iş ortakları tarafından istihdam veya iş ilişkisi sırasında gerçekleştirilen veya
o S&Q MART veya bağlı kuruluşları, acenteleri, temsilcileri veya iş ortakları tarafından veya adına gerçekleştirilen;
işlerle ilgili başka bir kişiden veya şirketten, aşağıdaki amaçlara ulaşmak için mali veya başka bir avantaj talep etmek, veya kabul etmek, veya kabul etmek üzere anlaşmak:
o bir işlevi veya faaliyeti yapmak veya yapmamak için teşvik etmek,

o ilgili bir işlev veya faaliyetin (Şirket Temsilcisinin kendisi veya başka biri tarafından) uygunsuz şekilde performansı için bir ödüllendirmek,

 

 • • İşi elde etmek veya devam ettirmek ve/veya bir avantaj elde etmek için, doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla dolaylı olarak, aşağıdaki kişilere finansal veya başka bir avantaj teklif etmek, vaat etmek veya sunmak:

         o Kamu Görevlilerine veya
         o Bir Kamu Görevlisinin talebi veya bilgisi dahilinde başka bir kişiye.

 

Kayıtlar


Her Şirket Temsilcisi, alınan veya yapılan herhangi bir ödemenin amacını doğru ve adil bir şekilde kaydetmek dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, S&Q MART'ın işiyle ilgili veya bunlarla ilgili işlemleri doğru ve adil bir şekilde yansıtan defterleri, kayıtları ve hesapları makul ayrıntılarla tutacaktır.


S&Q MART, tüm Şirket Temsilcilerinin S&Q MART'ın iş ve işlerinde mali ve ticari işlem bilgilerini sağlarken uyması gereken bir dahili muhasebe, prosedür ve kontrol sistemini benimsemiştir. Böylelikle tüm işlemler uygun şekilde belgelenir, kaydedilir ve raporlanır.

 

Eğitim


Tüm S&Q MART personeli, Uygun Davranış Kurallarını anlamak ve uygulamak için verilen eğitimlere katılacaktır. Üst düzey yönetim ve yüksek riskli alanlarda çalışan S&Q MART Temsilcileri, bu politikaya uyum konusuna odaklı eğitimler alacaktır. Bu tür bir eğitim, gerektiğinde pekiştirme eğitimi ile desteklenen bir başlangıç oryantasyon oturumunu içerebilir, ancak bununla sınırlı olmayacaktır.

 

Denetimler


Bu politikaya uygunluk, düzenli denetimlere tabidir. Tüm S&Q MART Temsilcileri, talep edildiği şekilde bu tür denetimlerde işbirliği yapacaktır.

 

Raporlama


Herhangi bir S&Q MART Temsilcisinden yukarıda bahsedilen herhangi bir finansal veya farklı bir avantajı, vermesi veya kabul etmesi istenmesi durumunda, veya bir S&Q MART Temsilcisinin bunların teklif edildiğinden, verildiğinden, sağlandığından veya kabul edildiğinden haberdar olması durumunda, veya bunlarla ilgili herhangi bir şüphe veya şikayet olması durumunda, durumu derhal doğrudan bağlı olduğu amirine, Yönetimin herhangi bir üyesine, İnsan Kaynakları Bölümüne, Uyum veya Hukuk Departmanına bildirmelidir.


Bir S&Q MART Temsilcisi, bu tür şüphe veya şikayetleri, bir Portal aracılığıyla çevrimiçi olarak veya sağlanan telefon numarasını arayarak bir üçüncü taraf anonim raporlama sistemi aracılığıyla da bildirebilir. Bir operatör, S&Q MART Temsilcilerine bir telefon raporu hazırlamada yardımcı olacaktır.

S&Q MART © 2021 Tüm Hakları Saklıdır.